Voorwaarden

Voorwaarden van gebruik FrieslandAgenda

 • Door een activiteit op FrieslandAgenda te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van FrieslandAgenda.
 • Hierin staat onder andere dat u gerechtigd bent de informatie en eventueel bijgesloten foto ter publicatie beschikbaar te stellen.
 • Bekijk de volledige tekst zorgvuldig.

Algemeen

 • FrieslandAgenda, verder genoemd FA, is een formule van DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing te Joure.
 • Onderstaande is van toepassing op de informatievoorziening en dienstverlening van FA, haar medewerkers, vrijwilligers en haar partners.
 • Bestuursleden, noch vrijwilligers, instanties of betaalde personen ten dienste van FA zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

 • Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • FA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
 • Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke schrijffouten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht © op de website berust bij FA of bij derden die met toestemming (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld.
 • Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door FA en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.
 • Het idee achter FA is het intellectuele eigendom van DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing te Joure en mag niet, in welke vorm dan ook, door een andere partij gebruikt worden.

Plaatsen van activiteiten en adverteren

 • Bij het aanmelden van een activiteit verklaar je hiertoe gerechtigd te zijn. FA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatige aanmelding.
 • Bij het ter beschikking stellen van fotomateriaal verklaart u hiertoe gerechtigd te zijn. FA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik van fotomateriaal.
 • Wij hebben overkoepelende toestemming voor het plaatsen van activiteiten van vele organisaties en bronnen. Het is echter voor rechthebbenden altijd mogelijk om individuele activiteiten te laten verwijderen.
 • Een activiteit wordt op onze website geplaatst, maar ook via ons netwerk op andere. Daarnaast kan de informatie door ons voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden noch beperkingen aan gesteld worden.
 • Informatie over een activiteit kan door onze redactie verwijderd, geplaatst en/of aangepast worden zonder hier melding van te doen. Wij hebben hierbij wel een inspanningsverplichting om de gegevens zo betrouwbaar en duidelijk mogelijk weer te geven.
 • Genoemde of gepubliceerde tarieven zijn uitsluitend van toepassing op het moment van aanbieden, uitsluitend voor de organisatie waaraan deze aangeboden zijn en beperkte tijd geldig.
 • Een opdracht voor plaatsing van een advertentie kan via website, schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, allen gelden als een bindende overeenkomst.
 • Advertenties en/of activiteiten worden geplaatst na volledige betaling van de kosten hiervoor. Als de betaling niet binnen is voor er geplaatst moet worden, vervalt wel de plaatsing, maar niet de betalingsverplichting. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • FA is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
 • FA is nooit de organisator en daardoor niet verantwoordelijk voor of bekend met de kwaliteit van de aangeboden activiteit. Vooraf aanmelden is vrijwel altijd verplicht en kijk ook nog even op de website van de organisator voor vertrek naar een evenement.
 • Overname van gegevens van de site is niet toegestaan.

Privacy verklaring

 • U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, u toegang tot het beheersysteem te geven of de rechtmatigheid van een aanmelding vast te leggen. De verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden in de administratie van FA opgeslagen.
 • Daarnaast legt FA gedepersonaliseerde gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren.

Derdenverstrekking

 • FA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verstrekt daarom in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Uitzondering op dit beginsel vormen speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is.
 • Persoonsgegevens kunnen, indien zij feitelijk onjuist zijn, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift, in beginsel worden verwijderd.